Stadgar

                                               

                                                Stadgar


                                                                 för


                               Kvarndala Kulturhistoriska förening


                         (Tidigare Föreningen Klagshamns och V Klagstorps historia)


Antagna vid föreningens möte i Klagshamn den 19 maj 1988 och reviderade vid föreningens årsmöte i Klagshamn den 11 mars 2007 och vid föreningens årsmöte på Kvarndala den 10 mars 2024.


  • § 1 Namn, karaktär och ändamål

Föreningen Klaghamns och V Klagstorps historia stiftad den 19 maj 1988 och namnändrad på årsmötet den 11 mars 2007 till Kvarndala Kulturhistoriska förening är en allmännyttig ideell förening och är partipolitiskt och religiöst obunden.


Föreningen har till uppgift:


-att förvalta och fortlöpande dokumentera samlingar och arkiv rörande bygdens historia inom Klagshamn, Tygelsjö och Västra Klagstorp.


-att genom information väcka intresse bland äldre och yngre för studier och forskning kring bygdens historia.


-att bedriva egen studieverksamhet och forskning samt att genom utställningar och annan informationsverksamhet sprida kännedom om bygdens historia till alla inte minst skolungdom.


  • §  2 Medlemskap

 Föreningens medlemmar är dels årliga, dels ständiga. Föreningen kan

  dessutom utse hedersmedlemmar. Årliga medlemmar betalar en vid årsmötet

  fastställd årsavgift.

  Ständiga medlemmar erlägger en engångsavgift uppgående till tjugo (20)

  gånger årsavgiften.

 

  • § 3 Medlemsavgift

 Årsavgiften beslutas av föreningen vid årsmötet.

 

 

  •  § 4 Årsmöte

4.1

Ordinarie årsmöte skall, på kallelse av styrelsen, hållas varje år under februari

eller mars månad. Kallelsen skall sändas ut minst två (2) veckor före mötet.

Skulle föreningens angelägenheter så fordra, kan styrelsen sammankalla till

extra möte.

 

4.2

På ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma:

a                   Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.

b                   Val av två (2) justeringsmän.

c                   Styrelsens och revisorernas berättelser för det gångna  verksamhetsåret.

d                   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning.

e                   Val av ordförande och två (2) till tre (3) styrelseledamöter (väljes 

                     jämna årtal)

                     Val av tre (3) till fyra (4) styrelseledamöter (väljes ojämna årtal).

                     Styrelseledamöter väljes för en tid av två (2) år.

f                    Val av två (2) till fyra (4) styrelsesuppleanter för en tid av ett (1) år.

g                   Val av två (2) revisorer och två (2) revisorssuppleanter för en tid av

                     ett (1) år.

h                   Val av tre (3) valberedningsledamöter för en tid av ett (1) år. Val av

                     sammankallande i valberedningen.

I                    Fastställande av årsavgiften för nästkommande år.

j                    Förslag och framställningar från styrelsen eller enskild medlem.

 

4.3

 Röstberättigade vid föreningens årsmöten är såväl föreningens medlemmar

 som dess hedersmedlemmar.

 Vid ordinarie eller extra möte äger varje närvarande röstberättigad medlem en

 (1) röst. 

 Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal äger ordförande utslagsröst.

 Förslag och framställning från medlemmar till ordinarie och extra möte skall

 vara styrelsen skriftligen tillhanda minst en (1) vecka innan mötet.

 Årsmötesprotokollen skall finnas tillgängliga hos ordföranden eller

 sekreteraren senast trettio (30) dagar efter respektive årsmöte.

 

 

 

  • § 5 Styrelsen

5.1 

Förvaltningen av föreningens angelägenheter handhas av styrelsen, som

skall ha sitt säte i Västra Klagstorp och bestå av sex (6) till åtta (8)

ledamöter. Varje år väljer föreningen på årsmötet tre (3) till fyra (4) ledamöter.

Varje år väljes också två (2) till fyra (4) styrelsesuppleanter på ett (1) år.

Suppleanterna inträder som ordinarie i den ordning de valts vid årsmötet. Skulle någon ledamot eller suppleant avgå före mandatperiodens utgång,

skall kompletteringsval ske på nästkommande årsmöte.


Ordförande väljes vid årsmötet. Styrelsen utser inom sig vice

ordförande, kassör, sekreterare och övriga funktionärer. Styrelsen har rätt att  inom eller utom sig tillsätta kommittéer för speciella ändamål, t ex insamling av  föremål, medlemsvärvning etc.

För beslutsfattande fordras att minst hälften av styrelsens ledamöter är

närvarande.

Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst. Vid styrelsemöte skall protokoll

föras.

 

5.2

För föreningens medel, som omhänderhas av kassören, är denne

gemensamt med den övriga styrelsen ansvarig. Influtna medel skall göras

räntebärande genom insättning på konto hos av styrelsen godkänd

bankinrättning, varifrån uttag endast kan göras av kassören i förening med

ordföranden, som gemensamt tecknar föreningens firma.

Styrelsen äger dock rätt att utfärda fullmakt för enskild styrelseledamot

(kassören) att ensam teckna firmans konto.

 

  • § 6 Räkenskaper och revision

6.1

För granskning av föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning utses

vid ordinarie årsmöte två (2) revisorer jämte två (2) suppleanter för dessa.

 

6.2

Föreningens räkenskaper avslutas per kalenderår och skall före

nästkommande februari månads utgång granskas av revisorerna. Styrelsens

berättelse för det gångna verksamhetsåret samt vid styrelsens samman-

träden och föreningens möten förda protokoll skall hållas tillgängliga för   revisorerna senast under februari månad.

Revisorerna skall till ordinarie årsmöte efter verkställd granskning avge

berättelse om styrelsens förvaltning för gångna verksamhetsåret. I

revisorernas berättelse skall ansvarsfrihet för styrelsen bestämt tillstyrkas

eller avstyrkas.

 

  • § 7 Föreningens samlingar och egendom

De föremål som införlivas med föreningens samlingar genom gåva skall

förvaras och förvaltas på sådant sätt att full trygghet vinnes för

deras bevarande.

Föremål, tillhörande föreningens samlingar, må icke utan styrelsens tillstånd avyttras. Utan styrelsens medgivande må ej heller föreningens övriga fasta eller lösa egendom avyttras eller pantförskrivas.

 

  • § 8 Stadgeändring

Beslut om ändring eller tillägg till dessa stadgar fattas av två stämmor varav minst en skall vara ordinarie årsmöte. Vid inkallande av extrastämma skall minst två (2) månader gå mellan de två stämmorna. Det erfordras  att minst två tredjedelar av de närvarande röstberättigade medlemmarna är eniga om beslutet.

 

  • § 9 Upplösning av föreningen

Beslut om upplösning av Kvarndala Kulturhistoriska förening och om hur man skall förfara med föreningens tillgångar kan fattas endast om styrelsen framlagt sådant förslag och om detta förslag vid två på varandra följande ordinarie årsmöten biträtts av minst två tredjedelar av de närvarande röstberättigade medlemmarna.